Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden wordt gebruikt door Horecakaarsendirect.nl hierna genoemd Horecakaarsendirect.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Horecakaarsendirect, gedane offertes, met Horecakaarsendirect gesloten overeenkomsten en de aan Horecakaarsendirect verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplich-tingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Horecakaarsendirect van toepassing indien Horecakaarsendirect daarmee schriftelijk heeft ingestemd;
Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Horecakaarsendirect uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Horecakaarsendirect zijn bevestigd.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten, website en folders zijn vrijblijvend, tenzij Horecakaarsendirect zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alleen monsters met geringe handelswaarde, dit ter beoordeling van Horecakaarsendirect, worden gratis verstrekt.

Artikel 3: Overeenkomsten
Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke/elektronische orderbevestiging door Horecakaarsendirect dan wel doordat Horecakaarsendirect geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, in geval van verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4: Prijzen
Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, vrachten, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van Horecakaarsendirect komen, is Horecakaarsendirect bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake wettelijke voorschriften.

Artikel 5: De levering
Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt Horecakaarsendirect zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Horecakaarsendirect verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de levertijd zal -ongeachte de oorzaak daarvan- de koper nimmer recht geven op schadevergoeding noch op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst Leveringen binnen Nederland en België vinden vanaf een nader bepaald bedrag, franco plaats. Tevens is een minimum orderbedrag vastgesteld. Onder dit bedrag wordt niet geleverd. Voor orderbedragen tussen het minimumorderbedrag en het francorderbedrag wordt een kleine ordertoeslag of een bijdrage in vrachtkosten in rekening gebracht. Voor de hoogte van de vastgestelde bedragen verwijzen wij naar de gehanteerde prijslijsten en/of de betalingscondities. Leveringen buiten Nederland vinden af distributiecentra (ex works), tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen tussen de koper en Horecakaarsendirect. Transport vindt plaats op risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender d.w.z. Horecakaarsendirect zijn of dit uit andere hoofde op de vrachtbrief is vermeld, de koper vrijwaart Horecakaarsendirect van alle aanspraken van de vervoerder. Indien de leverancier van welk Horecakaarsendirect de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren, c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met Horecakaarsendirect als overmacht en is Horecakaarsendirect bij niet c.q. onvoldoende, c.q. niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan. Ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport, uitvoer of invoerbelemmeringen, en alle overige omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal Horecakaarsendirect te zijner keuze gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is Horecakaarsendirect gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmeringen niet langer dan één maan duurt, is Horecakaarsendirect niet bevoegd te annuleren Horecakaarsendirect zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voorzover hij deze niet na aanmaning als hierboven uitdrukkelijke schriftelijk heeft toegezegd. De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan Horecakaarsendirect zijn gegeven, door Horecakaarsendirect als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen. Horecakaarsendirect heeft het recht in bijzondere gevallen additionele kosten voor emballage in rekening te brengen boven de verkoopprijs.

Artikel 6. Reclames
Reclames betreffende het geleverde, binnen Nederland, moeten uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering van goederen en factuur, schriftelijk ter kennis van Horecakaarsendirect worden gebracht. Reclames betreffende het geleverde in het buitenland, moeten uiterlijk 10 dagen na aflevering van goederen en factuur schriftelijk ter kennis van Horecakaarsendirect worden gebracht. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. Retourzendingen moeten franco geschieden en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd. Uitgangspunt bij retourzendingen is dat 80% van de waarde wordt terugbetaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Horecakaarsendirect is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords, tenzij de aansprakelijkheid volgt uit wetgeving op het gebied van de productaansprakelijkheid. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Horecakaarsendirect tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook te allen tijde beperkt en ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Artikel 8: Betaling
Netto betaling, voor aflevering binnen Nederland en België , dient binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum te geschieden. Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstaan veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling komt voor rekening van de koper. Ingeval van te late betaling is Horecakaarsendirect gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. iedere met koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen. Betaling door de koper zal altijd verrekend worden met het langst uitstaande bedrag, ook in het geval de koper verwijst naar een factuur van recentere datum. Indien Horecakaarsendirect vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Horecakaarsendirect gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Horecakaarsendirect behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
Alle door Horecakaarsendirect geleverde goederen, inclusief eerdere leveringen, blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen met inbegrip van rente en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo – zijn eigendom. De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke betalingscondities ook, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft Horecakaarsendirect het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper moet beletten dat goederen van Horecakaarsendirect door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden dan dient de koper Horecakaarsendirect onverwijld op de hoogte te stellen. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Horecakaarsendirect immer gevoegd (na sommatie op een termijn van tenminste 7 dagen) de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en van koper volledige schadevergoeding te vorderen, indien koper enige op hem rustende verplichting uit enig overeenkomst met Horecakaarsendirect niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Hiervan is ook sprake, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surcéance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Horecakaarsendirect recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze: de uivoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds, t.o.v. koper uit welken hoofde dan ook op te schorten, dan wel ook als was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst(en) geheel of ten delen te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat Horecakaarsendirect tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en onverminderd elk hem verder toekomend recht of zijn recht op volledige schadevergoeding. Alle te maken kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met wanprestatie van de koper, komen te zijner laste.

Artikel 10: Industriële en intellectuele eigendommen
Horecakaarsendirect behoudt alle intellectuele eigendomsrechten van door haar ontwikkelde dessins, ontwerpen en productiemiddelen/technieken.

Artikel 11: Gegevensbescherming
Persoonsgegevens van de klant, zoals opgegeven bij de bestelling, worden door Horecakaarsendirect enkel in het kader van de geldende wettelijke bepalingen elektronisch opgeslagen en verwerkt. Horecakaarsendirect gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de noodzakelijke verwerking van de bestelling. Horecakaarsendirect zal in geen geval persoonsgegevens van de klant doorgeven aan derden, uitgezonderd de partijen die voor ons de handeling en de bezorging verrichten. Wij zullen erop toezien dat ook deze partijen uw gegevens niet aan ‘derden’ beschikbaar stellen. Horecakaarsendirect is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden. b) De klant krijgt op navraag bij Horecakaarsendirect altijd informatie over de gegevens, die Horecakaarsendirect over hem heeft opgeslagen. Op uw aanvraag produceren wij een overzicht van deze informatie, welke u per post wordt toegestuurd. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, stuur dan een door uzelf ondertekend verzoek daartoe, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs) aan Horecakaarsendirect. De klant kan altijd zijn toestemming tot deze gegevensopslag intrekken en de klantenrelatie met Horecakaarsendirect verbreken. Horecakaarsendirect zal dan alle persoonsgegevens van de betreffende klant onmiddellijk verwijderen.

Artikel 12: Geschillen
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Horecakaarsendirect en waarbij het Nederlands recht van toepassing is.